| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Disseny Open-Roulotte

Page history last edited by LaFundició 13 years, 3 months ago

L'Open-Roulotte esta pensada com una infraestructura d'esdeveniments, un dispositiu per possar en marxa tot un ventall de possibilitats per fer del barri un lloc públic de trobada i creació col·lectiva de coneixement entre els seus habitans, per això el seu disseny a de respondre a l'estudi de Can Mas que vam començar al 2008.

El grup de disseny fromal ha d'encarregar-se de dissenyar les dinàmiques i tallers per fer d'aquest procés un espai obert i comú a la comunitat. 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.