| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Comunicació

Page history last edited by LaFundició 14 years, 9 months ago

El projecte Open-Roulotte vol potenciar la dinamització cultural del barri de Can Mas des de la propia ciutadania, això implica que els processos de treball de cadasqun dels agents que estan treballant en el projecte han de esser visibles en cualsevol moment i possar-se a l'abast de la comunitat per ser susceptibles a opinions i imputs diversos.

El grup de comunicació de l'IES Can Mas a de conseguir difondre el projecte dins i fora del institut així com crear mecanismes per fer-lo permeable per a tots i totes. 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.